Správa CHKO Brdy >> Aktuality >> Výsadby listnáčů a jedle bělokoré v Brdech

Výsadby listnáčů a jedle bělokoré v Brdech

Výsadby listnáčů a jedle bělokoré v Brdech

23.11.2017

Pomáhají zlepšovat druhovou skladbu zdejších lesů nad rámec uložený lesním zákonem.

Lesní hospodáři, a to konkrétně Arcibiskupství pražské a Vojenské lesy a statky ČR, s.p., uvedená opatření realizovali na základě podpory z Programu péče o krajinu. Celkem bylo takto vysazeno přes 58 000 ks převážně krytokořenných sazenic na ploše téměř 8 ha a dále bylo postaveno 7,5 km oplocenek jako ochrana sazenic proti poškození spárkatou zvěří. Celkové náklady dosáhly výše téměř 2 300 000 Kč. Mezi vysazovanými dřevinami byly buk lesní, jedle bělokorá, jilm horský a javor klen. Výsadby byly situovány mimo jiné do maloplošných zvláště chráněných území v CHKO Brdy, například přírodní památky Třemešný vrch a přírodní rezervace Na Skalách a dále do I. a II. zóny ochrany či jejich blízkosti, třeba na svazích vrchů Třemšín, Nahořov, Praha, Klobouček nebo Beran.

Naše nejmladší chráněná krajinná oblast má nejvyšší lesnatost ze všech, dosahující asi 85 % celkové rozlohy, zároveň se však jedná o oblast s velmi vysokým podílem nepůvodních kulturních smrčin. Postupná přeměna druhové skladby v lesích s dominantním zastoupením smrku ztepilého alespoň na části celkové výměry v CHKO Brdy a s ní provázaná změna způsobů hospodaření k přírodě bližším je rovněž jedním z nosných témat stávajícího plánu péče s platností do roku 2025. K této problematice uspořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským v závěru roku 2016 seminář s názvem „Problémy dlouhodobé udržitelnosti pěstování smrkových porostů v hospodářských lesích na území chráněných krajinných oblastí“. Výstupem ze semináře je sborník příspěvků, který je volně ke stažení zde. Provedená opatření jsou prvním konkrétním opatřením naplňujícím závěry semináře.

 

podsadby_jedlePříklad podsadby jedle bělokoré realizované v porostu s převahou modřínu

 

vysadby_bukNejvysazovanější dřevinou byl buk lesní, na obrázku krytokořenné sazenice připravené k sadbě

 

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt