Detašovaná pracoviště

Správa CHKO Brdy >> Správa CHKO Brdy

Správa CHKO Brdy

Správa CHKO Brdy

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Střední Čechy

Oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Brdy

Adresa: Jince č.p. 461, 262 23 Jince

IČO: 62933591
ID DS: ffydyjp

stredni.cechy@nature.czPosláním chráněné krajinné oblasti je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů včetně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování a obnova ekologických funkcí území a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

Předmětem ochrany chráněné krajinné oblasti je harmonicky utvářená převážně lesní krajina Brdské vrchoviny se zachovalými ekologickými funkcemi, s typickým krajinným rázem s bezlesými enklávami a minimálním osídlením společně s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v rozsahu a kvalitě přirozených a polopřirozených společenstev charakteristických pro brdskou krajinu, zejména bezkolencových a pcháčových luk, vřesovišť, rašelinišť, pramenišť, mokřadů, společenstev skal a přirozených lesních společenstev a na ně vázaných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Předmětem ochrany jsou také paleontologická naleziště a geologické a geomorfologické lokality, zejména projevy mrazového zvětrávání, skalní výchozy, kamenná moře a sutě a také typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byly vyhlášeny evropsky významné lokality na území chráněné krajinné oblasti.

mapa do brozury4

Základní údaje

Rok vyhlášení: 2015
Rozloha: 345 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 5 přírodních rezervací
3 přírodní památky
16 evropsky významných lokalit
Jiné údaje: Chráněná krajinná oblast se rozkládá na území Středočeského a Plzeňského kraje.
Území chráněné krajinné oblasti se člení do 4 zón odstupňované ochrany přírody.
Správa CHKO Brdy

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt