Správa CHKO Brdy >> Aktuality >> 4. ročník péče o přírodu CHKO Brdy máme za sebou

4. ročník péče o přírodu CHKO Brdy máme za sebou

4. ročník péče o přírodu CHKO Brdy máme za sebou

20.1.2020

S koncem roku 2019 uplynul čtvrtý rok chráněné krajinné oblasti Brdy, kdy byla opět z dotačních prostředků Ministerstva životního prostředí financována péče o krajinu, a to v celkové výši 3,5 miliónu korun.

Velká část vynaložených prostředků se týkala stejných lokalit a opatření, jako v minulých letech. Důvodem je to, že péče o bezlesí musí být kontinuální, zarůstání je třeba bránit každou vegetační sezónu, ať už se jedná o náletové dřeviny nebo expanzivní druhy rostlin. Proto jsme pokračovali v zajišťování pastvy na Hrachovišti, Felbabce, Vystrkově a loukách u Padrťských rybníků. Od jarních měsíců až do podzimu tak mohli návštěvníci na zmíněných lokalitách potkávat stáda krav nebo ovce a kozy. Vynaložená částka 1 miliónu korun odpovídá celkové rozloze 80 ha pasených luk.

I prostředky vynaložené na seče byly podobné, jako v roce 2018. Zhruba 600 tisíc korun bylo věnováno na převážně ruční sečení podmáčených luk (okolí Drahlína, Kotelské louky, louky u Nových Mitrovic, louky u Trokavce či Vranovic) a lokalit na území bývalých obcí a cvičišť ve středních Brdech (okolí Padrťských rybníků, Hrachoviště). Na některých lokalitách se kromě seče i vyřezávaly náletové dřeviny, zejména olše, které zarůstají podmáčené louky (Drahlín, louky Pod Palcířem, Hoškova louka a jiné). Pravidelnou seč je vhodné jednou za čas doplnit výřezem, abychom plochu bezlesí nejenom udržovali v dobrém stavu, ale třeba i rozšířili.

Největší část prostředků, celkem 1,1 miliónu korun, jsme v roce 2019 věnovali podpoře výsadeb melioračních a zpevňujících dřevin nad zákonnou povinnost lesních hospodářů, zejména pak buku a jedle, a to včetně oplocení na ochranu před zvěří. Ve středních Brdech se jednalo o maloplošné obnovní prvky na místech, kde předtím proběhla těžba kůrovcového dřeva. V jižních Brdech se pak jednalo o výsadby v PR Kokšín a PR Fajmanovy skály a klenky.

Zcela novou položkou, která v roce 2019 dosáhla na celkem 300 tisíc korun, se stala péče o významné aleje ve středních Brdech. Jedná se o aleje v oblasti Padrťských rybníků, hlavní je pak klenová alej na Záběhlé. Mnoho starých stromů v ní již naléhavě potřebovalo ošetření, proto zde byly provedeny bezpečenostní a zdravotní řezy či instalace vazeb. Nedaleká dubová alej na Padrti pak byla zatím prosvětlena od smrkových náletů, které už ji málem hrozily pohltit do lesa. Ale nestarali jsme se jen o staré aleje, ale i o nové, byly provedeny dosadby a pěstební ošetření šest let staré alejové výsadby nedaleko od obou zmíněných. Jednou i zde budou mohutné stromy.

Pro živočichy pak byly kromě opakovaných sečí luk s výskytem ohrožených druhů modrásků vybudovány další tůně. Celkem 150 tisíc korun bylo investováno do několika lokalit u Padrťských rybníků a u Strašic.

Na závěr pak nesmíme zapomenout návštěvnickou infrastrukturu, do které bylo investováno skoro 280 tisíc korun, z toho více než polovina pak byla věnována na přípravu a vybudování nové Naučné stezky Okolím Padrťských rybníků. Stezka má celkem 13 zastavení, z toho na 4 najdete tradiční dřevěné panely, na 9 pak kovové desky na kamenech místního původu. A proč? Aby jednotlivá zastavení nerušila ve výhledu do okolní krajiny, o které panely vyprávějí. V textech se pak dozvíte zajímavosti o okolní přírodě a péči o ni, ale i něco z historie. Tak ji běžte navštívit!

2

1

3

4

5

6

7

8

 

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt