Správa CHKO Brdy >> Aktuality >> Podaří se v lesích CHKO Brdy zadržet více vody?

Podaří se v lesích CHKO Brdy zadržet více vody?

Podaří se v lesích CHKO Brdy zadržet více vody?

21.2.2020

Nejdříve povodně a teď sucha posledních let nás nabádají přemýšlet o vodě. V našich hlavách se rozeznívá alarm. Bez vody přece není života!

Ani Brdy již nejsou pověstnou houbou, ze které braly vodu okolní obce a které bylo na rozdávání. Brdská rašeliniště, rašelinné smrčiny a další podmáčené lokality ubývají. A tak uvažujeme, jak vodou šetřit, odkud ji čerpat a jak ji zadržet v krajině.
Některé odpovědi na naše otázky nám poskytla studie „Možnosti zvýšení retence vody v povodí horní Klabavy (CHKO Brdy), kterou na základě objednávky Agentury ochrany přírody a krajiny vypracovala firma Sweco Hydroprojekt v roce 2017. Studie obsahuje jednak vějíř různých typů opatření a jednak i konkrétní návrhy. Typově se jedná o opatření na vodních tocích, vodních nádržích, melioracích, cestní síti a na způsobech lesního hospodaření. Se závěry byli ihned seznámeni všichni dotčení aktéři v území.

Na základě výsledků této studie Povodí Vltavy již připravilo dva významné projekty - Revitalizace Klabavy pod Dolejším Padrťským rybníkem a Údržba Třítrubeckého (Voložného) potoka. Věříme, že v brzké době dojde i k jejich realizaci.

Další návrhy opatření zpracované ve studii na své provedení čekají. Dočkáme se jich? Navrhovaná opatření mohou mít poměrně významný pozitivní vliv na zvýšení retenční schopnosti území a zpomalení odtoku vody. Snížila by se tak kulminace povodňových vln, ale i projevy sucha.

Realizaci většiny finančně náročnějších opatření je možno finančně zajistit z Operačního programu životní prostředí, Prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

Souhrn studie je publikován v odborném sborníku Bohemia Centralis:

http://strednicechy.ochranaprirody.cz/res/archive/035/069797.pdf?seek=1568203348

CHKO Brdy se věnují poslední dvě čísla Bohemia Centralis:

č. 34

http://strednicechy.ochranaprirody.cz/akce-publikace/bohemia-centralis-sbornik/bohemia-centralis-34/

č. 35

http://strednicechy.ochranaprirody.cz/res/archive/177/070695.pdf?seek=1580302821

 

Voložný potokZahloubené upravené koryto Voložného potoka snižuje dobu koncentrace Tc v povodí, tj. urychluje odtok (Foto: M. Stehlík)

Klabava
Přírodní charakter toku Klabava nad soutokem s Třítrubeckým potokem (Foto: M. Stehlík)

povodí Horní Rezervy
Odvodnění při zalesňování po holosečném způsobu těžby v povodí horní Rezervy (ortofotomapa: ČUZK, 2015)

soustředěný odtok pod propustkem
Voda z propustků by měla odtékat nesoustředěným odtokem, vytvoření umělého koryta pod propustkem je nežádoucí (Foto: M. Stehlík)

 

 

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt