Správa CHKO Brdy >> Aktuality >> Rys ostrovid po roce opět zavítal do CHKO Brdy

Rys ostrovid po roce opět zavítal do CHKO Brdy

Rys ostrovid po roce opět zavítal do CHKO Brdy

3.4.2020

Zachytila jej jedna z fotopastí, které jsou tu naistalovány díky mezinárodnímu projektu 3Lynx.

Snímky byly porovnány se stovkami fotografií rysů z nejbližší oblasti jejich trvalého výskytu, tedy ze Šumavy [1,2]. Zvíře se ale identifikovat nepodařilo, na základě fotografie nešlo ani určit pohlaví, bylo prozatím označeno kódem R721. Další fotopasti jsou v rámci monitoringu rysa naistalovány příznivci ochrany přírody z řad veřejnosti.

Rys ostrovid patří mezi skrytě žijící druhy, jejichž populační hustoty jsou nízké (na Šumavě cca 1 dospělý jedinec na 100 km2). Zároveň má veliké domovské okrsky čítající stovky čtverečních kilometrů. Během února a března přicházejí samice do říje a dospělí kocouři za nimi podnikají výpravy na vzdálenost desítek kilometrů.  Začátkem jara se také osamostatňují koťata a hledají si vlastní domov. To byl právě zřejmě i případ jedince, zaznamenaného v Brdech.

„K zaznamenání přítomnosti rysů je třeba dostatek místních znalostí i pověstného štěstí. Vloni do oblasti zavítal mladý rysí samec Fabián [3], který se posléze opět vrátil na Šumavu. Je pravděpodobné, že Brdy rysové navštěvují každoročně, avšak zatím nemáme důkazy o trvalém výskytu.  Daří se ale spolupráce s místními správci lesů, se kterými jsme se domlouvali na rozmístění fotopastí v jejich polesí. Věřím, že intenzivní monitoring přinese zajímavé údaje,“ vysvětluje Martin Strnad z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který se věnuje výzkumu v projektu 3Lynx.  

„Začátkem ledna spatřil člen týmu polesí Rožmitál rysa při pochůzce. O této skutečnosti jsem následně informoval vedoucího správy CHKO Brdy, který zajistil instalaci dalších fotopastí. Že je rys zřejmě stálým obyvatelem  lesů naznačuje i nalezení jeho stop ve sněhu v pondělí 23. března. Arcibiskupství pražské v jihobrdských lesích využívá přírodě blízkých postupů, rysa vnímáme jako významnou složku zdejšího ekosystému a monitoring této šelmy samozřejmě podporujeme. Vidíme v ní vítaného pomocníka při ochraně lesa proti škodám působeným spárkatou zvěří, která výrazně mění a omezuje vývojové procesy v lese. Rys se tak stává významným jazýčkem na vahách ekologické stability, který může posunout celý ekosystém blíže k přirozenému stavu i k plnění společenských funkcí lesa, jejichž význam v době probíhající klimatické změny roste,“ vysvětluje Josef Hrdina z Arcibiskupství pražského, vedoucí polesí Rožmitál [4].

„Jsme rádi, že se rys v CHKO Brdy opět objevil. Zásadní překážkou na cestě je fragmentovaná krajina a stále hustší a rychlejší doprava [5]. Pokud už se rysům podaří do Brd dorazit, najdou tu dostatek potravní nabídky i klidových míst pro rozmnožování. Doufáme proto, že se mu v Brdech zalíbí a stane se jejich trvalou součástí,“ konstatuje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Brdy.

„V monitoringu samozřejmě pokračujeme. Pokud byste zaznamenali pobytové znaky rysa nebo ho pozorovali, budeme moc rádi, když nám tuto informaci sdělíte na bohumil.fiser@nature.cz,“ uzavírá Bohumil Fišer. 


Poznámky:

[1] Projekt 3Lynx běží od léta 2017 a je financován programem Interreg Central Europe. Přímo se jej účastní 11 partnerů z 5 zemí (ČR, Německo, Rakousko, Itálie, Slovinsko). Participují na něm jak státní orgány (MŽP, Správa Národního parku Šumava, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Bavorská agentura ochrany životního prostředí, vláda Horního Rakouska, Slovenia Forest Service), tak vědecké instituce (Veterinární univerzita ve Vídni). Důležitými partnery jsou i nevládní organizace jako Alka Wildlife, WWF Germany, Italian Lynx Project a Green Heart of Europe. Do monitoringu rysa se v roce 2017 zapojilo krom partnerských organizací i Hnutí DUHA a Národní park Bavorský les. Na stránkách https://www.interreg-central.eu/Content.Node/cesky.html můžete průběžně sledovat informace o postupu projektu.

[2] Rys ostrovid je v ČR silně ohroženým druhem. Příslušníci karpatské populace se vyskytují na česko-slovensko-polském pomezí, kde se zdržuje 10-15 jedinců. Jedinci na jihu a západě Čech přísluší k tzv. česko-bavorsko-rakouské (BBA) populaci. Na základě výsledků intenzivního monitoringu, který probíhá v rámci projektu 3Lynx, bylo v celé této přeshraniční populaci od 1.5.2017 do 30.4.2018 zjištěno 107 nezávislých jedinců (samci, samice, samostatná roční koťata). Rysí populace v celé této oblasti má víceméně stabilní počet jedinců, je ale stále považována za velmi ohroženou, především kvůli úmrtí jedinců při střetu s vozidly na silnicích a také nelegálního lovu.

[3]  http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/rysovi-v-chko-brdy-je-zhruba-18-mesicu-prisel-ze-sumavy/

[4] Za přírodě blízké hospodaření v polesí Rožmitál obdrželo Arcibiskupství pražské v roce 2019 Cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

[5] Dalším problémem je stále rostoucí míra zástavby, která brání volnému průchodu živočichům. Z toho důvodu je od letošního roku AOPK ČR poskytována vrstva biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců, která slouží jako územně analytický podklad s cílem usnadnit rozhodování v rámci procesu povolování staveb.

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt