Správa CHKO Brdy >> Charakteristika oblasti

Charakteristika oblasti

Vymezení oblasti

Území vysokých či centrálních Brd je vymezené na SV údolím Litavky, na SZ údolím Holoubkovského potoka (jímž prochází silnice a železnice Praha-Plzeň), na jihozápadě, jihu až jihovýchodě pak přibližně vrstevnicí 600m a hranicí souvislého lesního krytu, které oddělují vlastní vyšší a souvisle zalesněné brdské pohoří od okolní krajiny ležící v nižší nadmořské výšce a charakterizované naopak mozaikou lesů, polí, luk a lidských sídel.

Výhled směrem k Valdeku, autor: Ing. Pavel Mudra

  Zdroj: ČUZK

 

Obecně panuje shoda v názoru na Brdy jako obřího biocentra s horským a podhorským charakterem, který je biogeograficky a geneticky svázán se Šumavou. S ní jsou Brdy migračně propojeny přes Plánický hřeben.

Z hlediska níže uváděných aspektů je území vysokých Brd velmi svébytné a cenné. Jde zejména o hlediska v širokém slova smyslu přírodovědecká (geologie, zoologie, botanika, paleozoologie, biogeografie, hydrologie, orografie, klimatologie atp.) i socioekonomická (lesnictví) či demografická. Krajina Brd se vyvíjela v unikátních historických souvislostech a nelze od sebe oddělovat její vývoj pod vlivem člověka od vlivů čistě přírodních. Jedná se o území se svéráznými horskými ekosystémy, které bylo dosud uchráněno moderním civilizačním tlakům jako je nekontrolovaná urbanizace, masová turistika a použití chemických přípravků a hnojiv, které v běžné krajině způsobují všeobecnou eutrofizaci, ruderalizaci a znečištění vodních toků.

Výškový model reliéfu Brd
 

 

Správa CHKO Brdy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt